MUNZUR TARIM VE SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Ticaret Sicil Müdürlüğü /No
Ticaret Ünvanı
Ticari Adresi(Kayıtlı Merkez Adresi)
: Tunceli / 795
: Munzur Tarım Ve Sanayi Ürünleri Tic. A.Ş. : Moğultay Mah. Ata Sok. Yıldızlar İş
Merkezi Kat:4 No:14 Tunceli


GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimizin 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 09/07/2021 Cuma günü saat 13:00-17:00 arasında Ömer Avni Mah. Leyla Ildır Sok. No:6 34427 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Sed Hotel’de yapılacaktır.
Sayın hissedarlarımızın toplantıya katılmalarını, toplantıya bizzat katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini bir vekil vasıtasıyla temsil ettirmelerini rica ediyoruz.
Toplantıya vekil tayin edecek olan ortaklarımızın ekte örneği bulunan noterden onaylı vekâletnameyi düzenleyerek vekil olacak kişiye vermeleri gerekmektedir
2020 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar cetvelleri ve Faaliyet Raporu toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın hissedarlarımızın bilgilerine sunulur.


GÜNDEM

 1. Toplantının açılışı ve saygı duruşu,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi,
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanına tutanaklarının imzalanması hususunda yetki verilmesi,
 4. 2020 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider tablosunun
  okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
 5. Yönetim Kurulunun 2020 yılındaki faaliyetleri ile ilgili olmak üzere ibrasının görüşülmesi ve karara
  bağlanması,
 6. Denetim Kurulu raporunun okunması,
 7. 2020 yılı kârı ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
 8. Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi,
 9. Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
 10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için yetki
  verilmesi,
 11. 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve sosyal yardımlar hakkında bilgilendirme yapılması,
 12. Dilek ve Temenniler-Kapanış.
  Eki
  1- Noterden Alınacak Vekâletname Örneği

NOTERDEN ÇIKARILACAK VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Sahibi olduğum …………TL toplam itibari değerde …… paya ilişkin olarak ……………… ……………… Anonim Şirketinin …………. tarihinde ……………………. adresinde saat ………. de yapılacak ………… yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………………………….’yı vekil tayin ettim.
VEKALETİ VEREN Adı Soyadı/Unvanı Tarih ve İmza
NOT : Genel Kurul tarihinden önce noterde düzenlenmiş olması gerekmektedir.